De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les vostres dades personals, us informem el següent:

 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 • Titular: Clínica dental Lázaro s.l.
 • CIF: B65063851
 • Domicili social: Carrer Galileo 313, Esc. A Entlo 1 08028-Barcelona-
 • Inscripció al Registre ( Mercantil / Públic )
 • Correu electrònic: info@clinicadentallazaro.com.
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): Dr. Ricardo Lázaro Valero.

 

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l’Usuari queda informat sobre la manera com Clínica dental Lázaro sl recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.clinicadentallazaro.com  (d’ara endavant, el “lloc web”), així com els propis de la seva connexió i navegació (d’ara endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Clínica dental Lázaro sl.
L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals, o les de tercers a Clínica dental Lázaro sl.

 

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades als formularis accessibles des del Lloc Web de Clínica dental Lázaro sl són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no es podran atendre aquestes.

 

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ CLÍNICA DENTAL LÁZARO S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per Clínica dental Lázaro sl conforme a les finalitats següents:

 • Gestionar les vostres sol·licituds de contacte amb Clínica dental Lázaro sl a través dels canals disposats per fer-ho.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Clínica dental Lázaro sl, per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en què l’usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Clínica dental Lázaro sl, per mitjans electrònics i/o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari.
 • Gestionar la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Clínica dental Lázaro sl a la percepció de la seva imatge com a companyia.
 • Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·licite la baixa a Clínica dental Lázaro sl, se n’oposi o revoqui el consentiment.

 

5. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÁ CLINICA DENTAL LAZARO SL?

Clínica dental Lázaro podrà tractar les categories de dades següents, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

 • Dades identificatives: Nom, cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic.
 • Codis o claus d’identificació de l’Usuari.

En cas de registre i/o accés mitjançant un compte de tercers, Clínica dental Lázaro sl podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats indicades anteriorment.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda a la present Política de Privadesa, eximint a Clínica dental Lázaro sl de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Això no obstant, Clínica dental Lázaro sl podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessaris per al compliment de les finalitats esmentades que necessitin del consentiment de l’Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb Clínica dental Lázaro sl a través del domicili social: carrer Galileu 313, Esc.A Entlo 1 08028-Barcelona-
Així mateix, en els casos en què calgui tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre Clínica dental Lázaro sl i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment de les finalitats esmentades. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Clínica dental Lázaro sl i/oa la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà sobre la base de l’interès legítim del responsable .

 

7. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses participades o del grup empresarial de Clínica dental Lázaro sl, únicament per a fins administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Proveïdors de Clínica dental Lázaro sl necessaris per al compliment adequat de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades.
 • Partners i empreses col·laboradores de Clínica dental Lázaro sl per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i/o, en cas que així ho autoritzi, per a l’enviament de comunicacions comercials.
 • Administracions públiques, en els casos previstos per la llei.

Els destinataris indicats al present apartat poden trobar-se ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

 

8. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si escau, plenament capaç, i que les dades que facilita a Clínica dental Lázaro sl són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a Clínica dental Lázaro sl per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Clínica dental Lázaro sl oa tercers.

 

9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals Clínica dental Lázaro sl tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es faci alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells usuaris que n’hagin autoritzat la recepció i/o que no n’hagin manifestat prèviament la negativa a la recepció.
Per dur a terme la tasca anterior, Clínica dental Lázaro sl podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin resultar del vostre interès.
En cas que l’Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Clínica dental Lázaro sl pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@clinicadentallazaro.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant lopció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

 

10. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a Clínica dental Lázaro sl, domicili social: carrer Galileu 313, Esc. A Entlo 1 08028 Barcelona -, amb la Referència “Protecció de Dades”, en qualsevol moment, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a Clínica dental Lázaro sl s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • Obtenir de Clínica dental Lázaro sl la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, expressar el teu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de Clínica dental Lázaro sl.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les dades personals davant l’Autoritat de control competent.

 

11. MESURES DE SEGURETAT

Clínica dental Lázaro sl tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

 

Data darrera actualització: 19 de gener de 2022